立ち方/TACHIKATA

立ち方 (Tachikata)

 1. 閉足立ち (Heisoku Dachi)
 2. 結び立ち (Musubi Dachi)
 3. 平行立ち (Heikou Dachi)
 4. 外八字立ち (Soto Hachiji Dachi)
 5. 内八字立ち (Uchi Hachiji Dachi)
 6. 三戦立ち (Sabchin Dachi)
 7. 双足立ち (Moro Ashi Dachi)
 8. Teiji Dachi
 9. 後屈立ち (Kokutsu Dachi)
 10. 猫足立ち (Neko Ashi Dachi)
 11. 掛け足立ち (Kake Ashi Dachi)
 12. 前屈立ち (Zenkutsu Dachi)
 13. 騎馬立ち (Kiba Dachi)
 14.  四股立ち (Shiko Dachi)
 15. 鶴足立ち (Tsuru Ashi Dachi)

 

ダウンロード
As posturas do Toeikan Karate.pdf
PDFファイル 2.0 MB